วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บทความอาเซียน

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่งได้ลงนามกันที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก
เมื่อแรกก่อตั้งในปี 2510 อาเซียนมีสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ในเวลาต่อมา บรูไนดารุสซาลาม ได้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 6 เมื่อปี 2527 เวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 7 ในปี 2538 ลาวและพม่า เข้าเป็นสมาชิกพร้อมกันเมื่อปี 2540 และกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกล่าสุดเมื่อปี 2542 ทำให้ในปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ
ไม่นานมานี้ ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายให้ภายในปี 2558 อาเซียนสามารถรวมตัวกันได้ ‘ประชาคมอาเซียน’ ทั้งในแง่การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นศูนย์กลาง 

เพื่อให้ทุกท่านในฐานะประชาชนชาวไทยที่อาจต้องได้รับผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  เทศบาลนครอุบลฯ ขอเป็นหนึ่งในสื่อกลางที่จะทำให้ทุกท่านได้รู้จักประชาคมอาเซียนกันมากขึ้น แม้จะเป็นสื่อเล็กๆ และคนติดตามไม่กีหยิบมือ  เราก็เต็มใจที่จะทำครับ  ทั้งนี้  เราหวังว่าการรู้จักประชาคมอาเซียนมากขึ้น  จะทำให้ทุกท่านได้เรียนรู้และปรับตัว  เพื่อประโยชน์ของตัวท่านและประเทศชาติต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น